• Wypadek w rolnictwie

  Wypadek w rolnictwie

Rolnik


osoba fizyczna, w której posiadaniu lub współposiadaniu jest gospodarstwo rolne, a także dzierżawca, najemca czy użytkownik gospodarstwa rolnego zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego.


Osoby objęte ochorną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia oc rolnika:

 • rolnik prowadzący gospodarstwo rolne
 • osoby pozostające z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym
 • osoby pracujące z rolnikiem w gospodarstwie rolnym.

Przykłady szkód w rolnictwie, z których uzyskujemy odszkodowanie:

 • śmierć
 • wszelkie uszkodzenia ciała
 • wszelki rozstrój zdrowia
 • utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia
 • szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów wolnobieżnych, będących w posiadaniu rolnika i użytkowanych w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

Świadczenia odszkodowawcze:

 • zadośćuczynienie za krzywdę i cierpienie dla poszkodowanego
 • zadośćuczynienie za krzywdę i cierpnie dla bliskich zmarłego rolnika lub innej osoby objętej ochrnoą ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia OC rolnika
 • odszkodowanie za straty materialne, w tym zwrot wszelkich kosztów leczenia
 • rentę z tytułu zwiększonych potrzeb życiowych w przyszłości
 • zwrot utraconych zarobków
 • zwrot kosztów pogrzebu
 • kosztów uszkodzonego mienia
 • kosztów wynajmu pojazdu zastępczego.

OBSŁUGA POSZKODOWANYCH:

 • Twoją sprawą zajmie się doświadczony prawnik
 • kompleksowa obsługa prawna na każdym etapie (przedsądowym i sądowym)
 • wypłata świadczeń odszkodowawczych od ubezpieczyciela, powinna nastąpić w terminie 30 dni
 • Program Health - wybranym osobom poszkodowanym oferujemy wyjątkowe wsparcie finansowe 
 • Pogram Back - osobom ponownie korzystającym z usług, oferujemy artakcyjne zniżki prowizji.

OKRES PRZEDAWNIENIA ROSZCZEŃ ODSZKODOWAWCZYCH

 • 20 lat - w przpadku przestępstw
 • 3 lata - od momentu pozyskania informacji o szkodzie lub osobie obowiązanej do naprawienia szkody.

Wynagrodzenie Kancelarii

Należne wyłącznie w przypadku i po uzyskaniu odszkodowania wynagrodzeniem jest stawka procentowa od wysokości wypłaconego odszkodowania stawka procentowa ustalana indywidualnie dla każdego wypadku i poszkodowanego brak wynagrodzenia ze świadczeń rentowych i kosztów pogrzebu


Zasady odpowiedzialności cywilnej

Posia­dacz pojazdu ponosi odpo­wie­dzial­ność za szkodę na oso­bie lub mie­niu, wyrzą­dzoną komu­kol­wiek przez ruch pojazdu na zasa­dzie ryzyka. Jest to zasada ponoszenia odpo­wie­dzial­ności, która polega na tym, że sprawca szkody może uwol­nić się od ponoszenia odpo­wie­dzial­no­ści tylko wów­czas, gdy zaistniała jedna jest z poniższych przesłanek: 1) szkoda nastą­piła wsku­tek siły wyż­szej albo 2) wyłącz­nie z winy poszko­do­wa­nego lub osoby trze­ciej, za którą sprawca szkody nie ponosi odpo­wie­dzial­no­ści. Powyż­sze stanowi, że posia­dacz pojazdu jest obo­wią­zany do napra­wie­nia szkody, pomimo że do powsta­nia szkody mogło nie dojść z jego winy.
W przypadku zderzenia pojazdów, ich posiadacze mogę wzajemnie żądać naprawienia poniesionych szkód, na zasadzie wykazania winy.

Zobacz jakie osiągamy sukcesy

Zgłoś szkodę

Zgłoś szkodę

Napisz co się wydarzyło, odpowiemy

Porady prawne odszkodowania

Napisz do nas

Zamów spotkanie, przyjedziemy do Ciebie