• Inne wypadki

  Inne wypadki

Oferujemy usługę kompleksowej pomocy prawnej osobom poszkodowanym w wyniku wszelkich wypadków, w szczególności wskazanych poniżej, ale rozpatrujemy wszelkie inne możliwe przypadki, pod kątem możliwości dochodzenia rosczeń odszkodowawczych.

W ramach naszej usługi zapewniamy pełny pakiet czynności zgłoszenia i uzyskania wszelkich należnych świadczeń adekwatnych dla danego wypadku.


Przykłady innych wypadków

 • poślizgnięcie, upadek
 • bezpodstawne zatrzymanie lub aresztowanie
 • pogryzienia przez psa
 • wypadek w szkole
 • wypadek w sklepie
 • szkody rzeczowe: zalania, pożary, inne zniszczenia mienia.

Przykłady szkód

 • śmierć
 • wszelkie uszkodzenia ciała
 • wszelki rozstrój zdrowia
 • utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia
 • inne.

Świadczenia odszkodowawcze

 • zadośćuczynienie za krzywdę i cierpienie
 • odszkodowanie za straty materialne, w tym zwrot wszelkich kosztów leczenia
 • rentę z tytułu zwiększonych potrzeb życiowych w przyszłości
 • zwrot utraconych zarobków
 • zwrot kosztów pogrzebu
 • kosztów uszkodzonego mienia
 • kosztów wynajmu pojazdu zastępczego.

OBSŁUGA POSZKODOWANYCH

 • Twoją sprawą zajmie się doświadczony prawnik
 • kompleksowa obsługa prawna na każdym etapie (przedsądowym i sądowym)
 • wypłata świadczeń odszkodowawczych od ubezpieczyciela, powinna nastąpić w terminie 30 dni
 • Program Health - wybranym osobom poszkodowanym oferujemy wyjątkowe wsparcie finansowe 
 • Pogram Back - osobom ponownie korzystającym z usług, oferujemy artakcyjne zniżki prowizji.

OKRES PRZEDAWNIENIA ROSZCZEŃ ODSZKODOWAWCZYCH

 • Dochodzimy roszczeń odszkodowawczych za wypadki powstałe do 20 lat w przypadku przestępstwa
 • Co do zasady występuje 3 letni okres przedawnienia roszczeń odszodowawczych, od momentu pozyskania informacji o szkodzie lub osobie obowiązanej do naprawienia szkody.

Wynagrodzenie Kancelarii

Należne wyłącznie w przypadku i po uzyskaniu odszkodowania wynagrodzeniem jest stawka procentowa od wysokości wypłaconego odszkodowania stawka procentowa ustalana indywidualnie dla każdego wypadku i poszkodowanego brak wynagrodzenia ze świadczeń rentowych i kosztów pogrzebu


Zasady odpowiedzialności cywilnej

Posia­dacz pojazdu ponosi odpo­wie­dzial­ność za szkodę na oso­bie lub mie­niu, wyrzą­dzoną komu­kol­wiek przez ruch pojazdu na zasa­dzie ryzyka. Jest to zasada ponoszenia odpo­wie­dzial­ności, która polega na tym, że sprawca szkody może uwol­nić się od ponoszenia odpo­wie­dzial­no­ści tylko wów­czas, gdy zaistniała jedna jest z poniższych przesłanek: 1) szkoda nastą­piła wsku­tek siły wyż­szej albo 2) wyłącz­nie z winy poszko­do­wa­nego lub osoby trze­ciej, za którą sprawca szkody nie ponosi odpo­wie­dzial­no­ści. Powyż­sze stanowi, że posia­dacz pojazdu jest obo­wią­zany do napra­wie­nia szkody, pomimo że do powsta­nia szkody mogło nie dojść z jego winy.
W przypadku zderzenia pojazdów, ich posiadacze mogę wzajemnie żądać naprawienia poniesionych szkód, na zasadzie wykazania winy.

Zobacz jakie osiągamy sukcesy

Zgłoś szkodę

Zgłoś szkodę

Napisz co się wydarzyło, odpowiemy

Porady prawne odszkodowania

Napisz do nas

Zamów spotkanie, przyjedziemy do Ciebie