• Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny

  Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny

  Oferujemy pomoc prawną w dochodzeniu odszkodowania za szkodę osobową oraz majątkową, które powstały w wyniku wypadku komunikacyjnego.

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny

Wypadek komunikacyjny najczęstszą przyczyną powstawania szkód osobowych u jego uczestników, czyli szkód związanych z uszkodzeniem ciała lub rozstroju zdrowia, ale również szkód majątkowych dotyczących utraty lub uszkodzenia mienia lub przyszłych korzyści. Wypadek komunikacyjny to zdarzenie w ruchu lądowym, morskim lub powietrznym spowodowane przez pojazd mechaniczny, którego konsekwencją jest wyrządzenie innemu uczestnikowi ruchu, szkody osobowej lub majątkowej.
Ubezpieczyciel sprawcy wypadku komunikacyjnego, jest zobo­wią­zany do napra­wie­nia szkody wyrzą­dzo­nej w związku z ruchem tego pojazdu, która może mieć skutek w postaci śmierci, uszko­dze­nia ciała, roz­stroju zdro­wia albo znisz­cze­nia, uszko­dze­nia lub utraty mienia. Pomagamy w uzyskaniu pełnego odszkodowania i rekompensaty za skutki wypadków komunikacyjnych.

Zasady odpowiedzialności sprawcy za skutki wypadku komunikacyjnego

Posia­dacz pojazdu mechanicznego ponosi odpo­wie­dzial­ność za szkodę na oso­bie poszkodowanego lub szkodę w mie­niu poszkodowanego, wyrzą­dzoną przez ruch pojazdu na zasa­dzie ryzyka. Jest to zasada ponoszenia odpo­wie­dzial­ności, która polega na tym, że sprawca szkody może uwol­nić się od ponoszenia odpo­wie­dzial­no­ści tylko wów­czas, gdy zaistniała jedna jest z poniższych przesłanek: 1) szkoda nastą­piła wsku­tek siły wyż­szej albo 2) wyłącz­nie z winy poszko­do­wa­nego lub osoby trze­ciej, za którą sprawca szkody nie ponosi odpo­wie­dzial­no­ści. Powyż­sze stanowi, że posia­dacz pojazdu jest obo­wią­zany do napra­wie­nia szkody, pomimo że do powsta­nia szkody mogło nie dojść z jego winy.
W przypadku zderzenia pojazdów, ich posiadacze mogę wzajemnie żądać naprawienia poniesionych szkód, na zasadzie wykazania winy.

Doznałeś szkody osobowej lub szkody rzeczowej w wyniku wypadku komunikacyjnego?

Wypadek komunikacyjny to zdarzenie w ruchu lądowym, morskim lub powietrznym spowodowane przez pojazd mechaniczny, którego konsekwencją jest wyrządzenie innemu uczestnikowi ruchu, szkody osobowej lub majątkowej.

Ubezpieczyciel sprawcy wypadku komunikacyjnego, jest zobo­wią­zany do napra­wie­nia szkody wyrzą­dzo­nej w związku z ruchem tego pojazdu, która może mieć skutek w postacji śmierci, uszko­dze­nia ciała, roz­stroju zdro­wia albo znisz­cze­nia, uszko­dze­nia lub utraty mienia. Pomagamy w uzyskaniu pełnego odszkodowania i rekomepnsaty za skutki wypadków komunikacyjnych.

Rodzaje ubezpieczeń z których dochodzimy odszkodowań

 • OC odpowiedzialności cywilnej
 • AC auto casco
 • NNW następstw nieszczęśliwych wypadków
 • zdrowia lub życia

Osoby poszkodowane którym pomagamy

 • Kierowca
 • Pasażer
 • Pieszy
 • Rowerzysta
 • Motocyklista
 • Inny uczestnik ruchu

Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych

 • Dochodzimy roszczeń odszkodowawczych za wypadki komunikacyjne powstałe ponad 20 lat temu 
 • Zasadą jest 3-letni okres przedawnienia roszczeń 

Standard Obsługi Poszkodowanych

 • Masz gwarancję, że Twoją sprawą odszkodowawczą będzie prowadził wyłącznie wykwalifikowany i doświadczony prawnik.
 • Będziemy reprezentować Cię jako Poszkodowanego na każdym etapie postępowania, na etapie przedsądowym i sądowym.
 • Co do zasady wypłata odszkodowania powinna nastąpić w terminie 30 dni licząc od daty zgłoszenia skzody. 
 • Program Health - osobom poszkodowanym w trudnej sytuacji materialnej, oferujemy wyjątkowe wsparcie finansowe przed uzyskaniem odszkodowania
 • Pogram Back - osobom ponownie korzystającym z naszych usług, oferujemy artakcyjne zniżki.

Świadczenia odszkodowawcze, które uzyskujemy dla Poszkodowanych:

 • zadośćuczynienie za krzywdę i cieprienie
 • odszkodowanie za wszelkie koszty leczenia
 • renta na zwiększone potrzeby lub renta wyrównawcza
 • renta w związku z mniejszymi widokami na przyszłość
 • zwrot kosztów pogrzebu
 • odszkodowanie za utratę lub zniszczone mienie
 • refundacja kosztów pojazdu zastępczego
 • utraty wartości handlowej pojazdu

Wynagrodzenie Kancelarii

Wynagrodzenie naszej kancelarii odszkodowawczej z tytułu pomocy prawnej w uzyskaniu odszkodowania za skutki wypadków komunikacyjnych, przybiera postać prowizji od wysokości uzyskanego odszkodowania. Wynagrodzenie to jest należne kancelarii wyłącznie w przypadku i po uzyskaniu odszkodowania. Stawka procentowa wynagrodzenia jest ustalana indywidualnie dla każdego wypadku i poszkodowanego. W związku z przyjętymi standardami etyki i uczciwości, które funkcjonują w naszej kancelarii, przyjęliśmy zasadę, iż nie pobieramy wynagrodzenia od świadczeń rentowych oraz kosztów pogrzebu, ponieważ uważamy, iż odszkodowanie z tego tytułu jest należne w pełnej wysokości poszkodowanym lub osobom które utraciły bliskich w wypadku komunikacyjnym.


Opracowania eksperckie naszych prawników

Zapoznaj się z konkretnymi informacjami prawnymi oraz praktycznymi. Informacje zawarte w poszczególnych artykułach pomoga zrozumieć zagadnienia dotyczące podstaw prawnych, okolicznosci faktycznych, rozstrzygnięć sądów oraz inyych informacji dotyczących postępowania liwkidacji szkód oraz dochodzenia odszkodowań.

Zobacz jakie osiągamy sukcesy

Zgłoś szkodę

Zgłoś szkodę

Napisz co się wydarzyło, odpowiemy

Porady prawne odszkodowania

Napisz do nas

Zamów spotkanie, przyjedziemy do Ciebie

Informacje

O Nas
Aktualności
Kariera
Rzecznik 

Dokumenty

Regulaminy
Tablica ogłoszeń
Rzecznik Prasowy