• Szkoda w mieniu

  Szkoda w mieniu

Szkoda majątkowa - czyli naruszenie prawnie chronionych dóbr i interesów

Jest to wszelki uszczerbek majątkowy nie polegający na naruszeniu dóbr osobistych, powstały zatem bez związku z osobą poszkodowanego.
Zakres szkody na mieniu obejmuje: pożar, powódź, wynikające z tego uszkodzenia, zniszczenia, zagarnięcie cudzej rzeczy, naruszenie konkretnego prawa majątkowego, naruszenie majątku jako pewnej całości.


Rodzaje ubezpieczeń, z których dochodzimy odszkodowań:

 • OC  posiadacza pojazdu - jeżlei szkoda powstała na skutek jego działania, 
 • dobrowolne ubezpieczenia mienia,
 • odszkodowanie z a zasadach ogólnych (art. 415 k.c.)

Rodzaje uszkodzonego mienia

 • Nieruchomości
 • Rzeczy ruchome (samochód, maszyny, inne)
 • inne.

Świadczenia odszkodowawcze

 • odszkodowanie za utratę lub zniszczone mienie.

OBSŁUGA KLIENTÓW:

 • Twoją sprawą zajmie się doświadczony prawnik
 • kompleksowa obsługa prawna na każdym etapie (przedsądowym i sądowym)
 • w terminie 30 dni następuje wypłata świadczeń odszkodowawczych od ubezpieczyciela
 • Program Health - osobom poszkodowanym w trudnej sytuacji materialnej, oferujemy wyjątkowe wsparcie finansowe przed uzyskaniem odszkodowania 
 • Pogram Back - osobom ponownie korzystającym z usług Kancelarii, oferujemy artakcyjne zniżki prowizji.

DATA POWSTANIA WYPADKU/PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ:

 • Dochodzimy roszczeń odszkodowawczych za wypadki powstałe do 20 lat. 
 • Zasadą jest 3-letni okres przedawnienia roszczeń.

Wynagrodzenie Kancelarii

Należne wyłącznie w przypadku i po uzyskaniu odszkodowania wynagrodzeniem jest stawka procentowa od wysokości wypłaconego odszkodowania stawka procentowa ustalana indywidualnie dla każdego wypadku i poszkodowanego.


Zasady odpowiedzialności cywilnej

Posia­dacz pojazdu ponosi odpo­wie­dzial­ność za szkodę na oso­bie lub mie­niu, wyrzą­dzoną komu­kol­wiek przez ruch pojazdu na zasa­dzie ryzyka. Jest to zasada ponoszenia odpo­wie­dzial­ności, która polega na tym, że sprawca szkody może uwol­nić się od ponoszenia odpo­wie­dzial­no­ści tylko wów­czas, gdy zaistniała jedna jest z poniższych przesłanek: 1) szkoda nastą­piła wsku­tek siły wyż­szej albo 2) wyłącz­nie z winy poszko­do­wa­nego lub osoby trze­ciej, za którą sprawca szkody nie ponosi odpo­wie­dzial­no­ści. Powyż­sze stanowi, że posia­dacz pojazdu jest obo­wią­zany do napra­wie­nia szkody, pomimo że do powsta­nia szkody mogło nie dojść z jego winy.
W przypadku zderzenia pojazdów, ich posiadacze mogę wzajemnie żądać naprawienia poniesionych szkód, na zasadzie wykazania winy.

Zobacz jakie osiągamy sukcesy

Zgłoś szkodę

Zgłoś szkodę

Napisz co się wydarzyło, odpowiemy

Porady prawne odszkodowania

Napisz do nas

Zamów spotkanie, przyjedziemy do Ciebie